Informacje dotyczące bezpieczeństwa

file0001348011156.jpg

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary

 • Działa drażniąco na oczy

 • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

 • Przed użyciem przeczytaj etykietę

 • Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci

 • Szkodliwe po połknięciu

 • Łatwopalna ciecz i pary

 • Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu

 • Nie palić!

 • Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

 • Unikać kontaktu z oczami

 • W przypadku dostania się do oczy, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

 • Przechowywać w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu

Przed użyciem sprawdzić trwałość 
czyszczonego obiektu na niewidocznym fragmencie